Regulamin chatterbox.pl obowiązujący od dnia 25 maja 2018r.


I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej “Regulaminem”, określa zasady korzystania ze serwisu internetowego chatterbox.pl znajdującego się pod adresem URL https://chatterbox.pl/ zwanego dalej “Serwisem”.

2. Właścicielem Serwisu jest firma 4people Tomasz Regulski z siedzibą przy ul. Kazimierza Pułaskiego 2A lok. 12, w Warce 05-660, posiadającymi NIP 7971980192, zwana w dalej “Administratorem”.

3. Adres Serwisu i dane kontaktowe: adres internetowy – https://chatterbox.pl/e-mail – box@chatterbox.pl, telefon 784356387, adres korespondencyjny – ul. K.Pułaskiego 2A/12, 05-660 Warka

II. Definicje

Użyte w Regulaminie wymienione poniżej terminy oznaczają:

A. Hasło – zdefiniowany przez Użytkownika ciąg znaków służący w połączeniu z Loginem do autoryzacji Użytkownika przy logowaniu do Konta Klienta

B. Konto Klienta – zdefiniowany w systemie informatycznym Serwisu poziom dostępu do Serwisu i jego usług udostępnianych poprzez panel administracyjny Systemu, indywidualnie przydzielony zarejestrowanemu Użytkownikowi Serwisu. Konto Klienta powiązane jest z danymi, treściami i ustawieniami wprowadzanymi przez Klienta. W celu dostępu do Konta konieczne jest podanie unikalnego loginu i hasła, umożliwiających zalogowanie Użytkownika do Serwisu.

C. Login – nadawany w procesie rejestracji unikalny ciąg znaków, który w połączeniu z Hasłem identyfikuje Użytkownika w procesie logowania;

D. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określający warunki korzystania z serwisu chatterbox.pl

E. Zleceniobiorca – firma 4people Tomasz Regulski, prowadzona przez Tomasza Regulskiego

F. Zleceniodawca – Użytkownik, który zawarł ze Zleceniobiorcą umowę o świadczenie usług opisanych w rozdziale III.

G. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną;

H. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);

I. Zlecenie – dyspozycja Użytkownika składana za pośrednictwem Konta Klienta.

J. Serwis – Serwis informacyjno – edukacyjny działający pod domeną www.chatterbox.pl

III. Profil działalności Serwisu

1. Serwis chatterbox.pl jest serwisem internetowym o charakterze informacyjno – edukacyjnym o profilu językowym.

2. Usługi świadczone są z zakresu języków obcych dostępnych w ofercie Serwisu, wymienionych na stronie Serwisu w zakładce Oferta.

3. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są usługi z zakresu nauki języków obcych w formie Lekcji on-line – lekcje nauki wybranego języka obcych za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, prowadzone dla osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych.

4. Ponadto za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może złożyć zamówienie na:
a) lekcje stacjonarne – lekcje nauki wybranego języka obcego świadczone stacjonarnie z dojazdem lektora do klienta;
b) Tłumaczenie tekstu z wybranego języka obcego.

IV. Użytkownicy

1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której na mocy przepisów szczególnych przyznana została zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych dla korzystania z usług Serwisu niezbędne jest wyrażenie zgody i zawarcie umowy o świadczenie usług przez jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. Każdy Użytkownik przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, a w trakcie użytkowania Serwisu do przestrzegania jego postanowień.

V. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

1. Poprawne i niezakłócone korzystanie z Serwisu, w tym z Konta Klienta, uwarunkowane jest spełnieniem poniższych wymagań technicznych:
A. dostęp do sieci Internet;
B. dostęp do witryn WWW, przeglądarka WWW (w celu prawidłowego korzystania z Konta Klienta wymagana jest jedna z wymienionych przeglądarek: Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Google Chrome       w wersji 13.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 7.0.1 lub wyższej; Opera w wersji 11.0 lub wyższej; Safari w wersji 5.0 lub wyższej) oraz włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi Javascript i plików cookies;
C. posiadanie konta e-mail;
D. możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną.
E. Posiadanie konta w programie do przekazu audio i video Skype. Korzystanie z innego programu jest dozwolone po uzyskaniu uprzedniej zgody Zleceniobiorcy. Jest to związane z prawidłowym wykonywaniem warunków umowy przez Zleceniobiorcę.

2. Działanie Konta Klienta może zostać oparte o wykorzystywanie następujących technologii: Java, Javascript, Adobe Flash, XML, DHTML, cookies. Wybrane podstrony serwisu mogą wymagać logowania lub korzystania z szyfrowanego protokołu transmisji SSL.

3. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania

4. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.

5. Podczas odwiedzin przez Użytkownika Serwisu, system serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookie, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji.

6. Administrator informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Serwisu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Administrator zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem. Administrator zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
 

VI. Pliki Cookie 

1. Podczas odwiedzin przez Użytkownika serwisu chatterbox.pl, system serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki.

2. Serwer serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona.

3. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookie, serwis chatterbox.pl nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji.

4. W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownik może dokonać zmian ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

5. Serwis chatterbox.pl informuje, że niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku Serwis może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

6. Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

a) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
c) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
d) Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
e) Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
 

7. W ramach serwisu chatterbox.pl wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

a) pliki cookies przechowujące identyfikator sesji (niezbędny do przechowania informacji o logowaniu, uzupełnianiu formularza);
b) count – pliki cookie odpowiadające za rejestrację ilości odwiedzin na stronie;
c) NID, PREF – Google Maps, pliki cookie  dostarczający interaktywne rozwiązania w zakresie map, które umożliwia podmiotom publikującym treści na dołączanie do ich stron dopasowanych do sytuacji interaktywnych map,
d) cookie wtyczki WordPress WP-SpamFree – pliki cookie zapobiegające wysyłaniu spamu poprzez formularz do komentarzy;
e) w3tc_referrer – cookie wtyczki WordPress Total Cache przeznaczona do zwiększenia wydajności witryny;
f)  Cookie Google Analytics; 
g) cookie dotyczące ustawień okna przeglądarki;
h) cookie używane do zmiany wyglądu witryny na wysoki kontrast.

VII. Warunki Świadczenia Usług

1. Użytkownik przed zawarciem umowy na usługi może skorzystać z jednej bezpłatnej Lekcji Online trwającej maksymalnie 45 min., która jest materiałem promocyjnym i jest prezentowana bezpłatnie.

2. Użytkownik składa zamówienia na wybraną usługę poprzez panel zakupowy.

3. Składając zamówienie Użytkownik samodzielnie dokonuje wyboru spośród dostępnych opcji:

A. języka lub języków, których naukę chce podjąć;
B. trybu nauki, tj. w trybie Lekcji Online lub Lekcji Stacjonarnych;
C. ilości godzin przeznaczonych na naukę;
D. długości jednej jednostki lekcyjnej;
E. sposobu płatności;
F. poziomu trudności języka, od której chce rozpocząć naukę;
G. terminarza odbywania lekcji lub wnioskuje o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu jego ustalenia.

4.

a) Dodatkowo Użytkownik powinien podać następujące dane niezbędne do zawarcia i prawidłowej realizacji umowy:

A. Imię i nazwisko,
B. Nick lub pseudonim jaki używa do komunikacji za pomocą programu Skype;
C. Adresu Zamieszkania oraz adresu w którym będą odbywały się lekcje stacjonarne jeżeli Zleceniodawca wybrał taką opcję, a adres różni się od adresu zamieszkania;
D. Telefonu kontaktowego.

b) Serwis, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Użytkownikowi następujące informacje:

A.Dokładny opis danej usługi i jej cech.
B.Łączną cenę zamówionych usług  wraz z podatkami, a także wszystkimi dodatkowymi opłatami oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia wraz z wybraną opcją realizacji usług.
C.Dotyczące sposobu i terminu zapłaty.
D.Dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
E.Dokonanie zakupu usług  wymaga rejestracji i posiadania konta w Serwisie.

5. Zleceniobiorca dokonuje weryfikacji zamówienia przesłanego przez Użytkownika.

6. W przypadku wątpliwości lub niezupełności informacji koniecznych dla prawidłowej realizacji  zamówienia Zleceniobiorca kontaktuje się z Użytkownikiem i wzywa Zleceniodawcę do ich uzupełnienia w terminie 3 dni. W przypadku braku uzupełnienia braków formalnych złożone zamówienie uważa się za anulowane i zamówienie takie nie jest uwzględniane w czasie sporządzania grafiku lekcyjnego.

7. W przypadku spełnienia wymogów formalnych Zleceniobiorca analizuje zgłoszenie pod kątem dostępności wskazanych dat na odbywanie lekcji bądź to stacjonarnych bądź lekcji online.

8. W sytuacji niedostępności terminów Zleceniobiorca proponuje Użytkownikowi przeniesienie lekcji na inne alternatywne terminy. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje oferty złożonej przez Zleceniobiorcę w terminie 3 dni od jej zaprezentowania bądź drogą mailową bądź telefonicznie, zamówienie uważa się za anulowane przez Użytkownika.

9. Po pozytywnej weryfikacji zamówienia Użytkownika, Zleceniobiorca przesyła Użytkownikowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia i potwierdza warunki Umowy

10. Użytkownik składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu serwisu  oraz informacjami wskazanymi  w pkt VIII. 4 ust. b, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową  poprzez kliknięcia przycisku „Zamów teraz”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Użytkownika, Użytkownik wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamów teraz” .

11. Wszystkie ceny podawane na stronach Serwisu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty realizacji usługi z wybraną przez Klienta opcją.

12. Umowa zawarta jest z chwilą dokonania płatności przez Zleceniobiorcę, zgodnie z warunkami płatności ustalonymi w Umowie.

13. Po zawarciu Umowy Zleceniobiorca przypisuje do Zleceniodawcy lektora, który będzie prowadził zamówione przez Zleceniodawcę lekcje. Lektor ma obowiązek uprzedniego skontaktowania się ze Zleceniodawcą, dokonania weryfikacji umiejętności Zleceniodawcy, oczekiwań Zleceniodawcy co do zamówionych lekcji i w oparciu o pozyskane dane do przygotowania pierwszej lekcji.

14. Użytkownik posiadający Konto Klienta posiada, za pośrednictwem tego Konta dostęp do danych dotyczących złożonych zamówień i zawartych umów, w tym do aktualnego stanu wykupionych lekcji.

15. Zleceniobiorca może odmówić świadczenia usług z powodu niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych umożliwiających przeprowadzenia lekcji .

16. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie wykorzysta zakupionych lekcji w ciągu 6 miesięcy od zwarcia umowy i od niej nie odstąpi, lub umowa nie ulegnie rozwiązaniu na innej podstawie a zleceniobiorca był gotowy do ich realizacji, zgodnie z warunkami umowy Zleceniobiorcy należne jest wynagrodzenie za gotowość do realizacji lekcji zgodnie z umową w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu za dana usługę zamówiona przez Użytkownika  do której Zleceniobiorca był gotowy, a która nie została zrealizowana z przyczyn zależnych od Zleceniodawcy . Zleceniodawca wyraża zgodę na potrącenie wynagrodzenia z  tytułu gotowości do realizacji usługi z kwoty środków wpłaconych za realizację zamówionych usług, które z przyczyn zależnych od Zleceniodawcy się nie odbyły.  

17. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Serwis  drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy świadczenia usług
b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy o świadczenie usług następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

VIII. Płatności

1. W Serwisie honorowane są następujące formy płatności: płatności online transferuj.pl lub przelew tradycyjny.

2. Wpłata lub przelew bankowy środków na konto Administratora o numerze wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

3. Administrator wystawia fakturę potwierdzającą dokonanie zakupu lekcji.

4. Faktura wystawiana jest w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie płatności. Uczestnik zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury:

a) Imię i nazwisko/firmę, 
b) Adres zamieszkania/siedziby,
c) Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
d) Numer zamówienia,
e) Adres korespondencyjny,
f) Kolejność zapisów na kursy uzależniona jest od kolejności wpłat. W przypadku braku miejsc w ramach danego kursu Administrator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, a w przypadku dokonania już wpłaty przez zamawiającego, administrator dokona niezwłocznie zwrotu wpłaconych środków  za udział w kursie.
g) W przypadku niedokonania wpłaty na 3 lub mniej dni przed rozpoczęciem lekcji  i nie przesłania do tego terminu potwierdzenia wpłaty, uznaje się że Zamawiający od umowy odstąpił.
h) W przypadku dokonania indywidualnych ustaleń miedzy zamawiającym a administratorem , i wynegocjowania za pośrednictwem poczty elektronicznej indywidualnych warunków płatności dopuszczalna może być dokonanie płatności  w dniu lekcji, przed ale nie później niż przed jego  rozpoczęciem.

IX. Lekcje

1. Jedna Lekcja trwa 60, 90 lub 120 minut, w zależności od wybranej opcji.

2. Na życzenie Zleceniodawcy, przed lekcją lektor przekazuje materiały dydaktyczne, w formie i w sposobie uzgodnionym pomiędzy Zleceniodawcą a lektorem.

3. Lektor dokonuje podsumowania każdej lekcji i przekazuje notatki z lekcji bądź podsumowanie ustne o dotychczasowych osiągnięciach.

4. Zleceniodawca może odwołać lekcję najpóźniej na 24 h przed planowanymi zajęciami poprzez powiadomienie Zleceniobiorcy telefonicznie bądź drogą elektroniczną. W takim przypadku odwołana lekcja zostanie przeprowadzona w innym terminie ustalonym przez Zleceniodawcę i lektora. Brak kontaktu ze strony Zleceniodawcy i nie przystąpienie do korzystania zamówionej usługi  zgodnie z harmonogramem będzie wiązało się z naliczeniem wynagrodzenia Zleceniodawcy za gotowość do realizacji usługi w wysokości równowartości jednej lekcji zamówionej przez Zleceniodawcę.

5. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie mógł wziąć udziału w lekcji z ważnych przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy i usprawiedliwi on swoją nieobecność ze wskazaniem tej przyczyny, w ciągu 30 dni od daty planowanych zajęć jakie się nie odbyły, wówczas ustalony zostanie dodatkowy termin przeprowadzenia takiej lekcji.

6. W przypadku niemożliwości dotarcia lub przewidywanego opóźnienia ze strony Lektora, Zleceniodawca zostanie o tym poinformowany telefonicznie bezpośrednio przez lektora.

7. W sytuacji braku możliwości przeprowadzenia lekcji lub opóźnienia, wynikających z winy Zleceniobiorcy Zleceniodawca ma prawo do:

a) Wydłużenia kolejnych zajęć lub skorzystania z zajęć odbywających się w innym terminie o czas, o jaki uległy skróceniu zajęcia z powodu opóźnień,
b) Zwrotu należności za daną lekcję, proporcjonalnie do czasu skrócenia lekcji.
c) Przeprowadzenia pełnych zajęć w innym uzgodnionym terminie.

X. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu należy zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres email: tom@chatterbox.pl, w temacie wiadomości wpisując Reklamacja.

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie po jej otrzymaniu. Reklamacje rozpatrywane są maksymalnie w ciągu 14 dni od daty ich prawidłowego złożenia. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Użytkownik zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

XI. Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy na świadczenie usług ( dokonania płatności).

2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: box@chatterbox.pl. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu. Przykładowy formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 1.  do Regulaminu. Korzystanie z niego jest fakultatywne.

3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownikowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy z Administratorem.

4. Zwrotu płatności administrator  dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba, że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami. 

5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach umów:

a) O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i   po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 

XII. Odpowiedzialność Użytkowników i Serwisu

1. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za informacje przekazywane Zleceniodawcy w celu pełnego wykonania zlecenia w tym dane dotyczące danych osobowych, miejsca dojazdu oraz innych danych.

2. W przypadku podania błędnych danych lub umyślnie wprowadzających w błąd Zleceniobiorca może pociągnąć Zleceniodawcę do odpowiedzialności.

3. W przypadku przerw w dostawie sieci Internet leżących po stronie Serwisu, przerwane lub nieodbyte lekcje podlegają wznowieniu, przeprowadzeniu w innym terminie lub rekompensacie pieniężnej na zasadach określonych w  pkt IX. 7. Regulaminu.

4. Jeżeli przerwa w dostawie sieci Internet będzie leżeć po stronie Zleceniodawcy, Zleceniodawca nie jest zobowiązany do dodatkowych świadczeń chyba, że przerwy w dostawie sieci Internet powstały na skutek okoliczności niezależnych od Zleceniodawcy.

5. Administrator zastrzega, iż niedozwolone jest korzystanie ze strony internetowej (w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną) Serwisu w celu naruszającym obowiązujące prawo, przepisy Regulaminu bądź dobre obyczaje.

6. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, w tym w szczególności treści pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i nie zamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerów.

7. Administrator zastrzega możliwość do wstrzymania Użytkownikowi dostępu do usług w sytuacji, gdy wykorzystuje one te usługi do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich; narusza obowiązujące prawo, postanowienia regulaminu bądź dobre obyczaje lub narusza obowiązujące prawo, postanowienia niniejszego Regulaminu, bądź dobre obyczaje.

8. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
c) podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Właściciela serwisu, Użytkowników i innych Osób.


9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z zachowań niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

10. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, za korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami regulaminu oraz za konsekwencje decyzji podjętych na podstawie treści zamieszczonych na stronie internetowej.

XIII. Rozwiązanie umowy

1. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony jednak akceptują formę mailową jako formę równoważną formie pisemnej i wystarczająca do skutecznego rozwiązania umowy.

2. Informacja o rozwiązaniu umowy powinna być przesłana stronie najpóźniej 2 dni przed planowanymi zajęciami. Brak informacji w tym czasie powoduje rozliczenie zajęć w sposób opisany w punkcie IX. 4.

3. W przypadku rozwiązania umowy niewykorzystane godziny lekcyjne zostaną przeliczone na wartość wyrażoną w pieniądzu i zwrócone Zleceniodawcy na wskazany rachunek bankowy w terminie 7 dniu od dnia rozwiązania umowy.

XIV. Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Serwisu www.chatterbox.pl, w zakładce Regulamin.

2. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.

3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz szczegółowych instrukcji zamieszczonych na stronach internetowych Konta Klienta.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Serwis zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. Zmiany zostaną poprzedzone informacją poprzez ogłoszenie na stronie www na min. 14 dni przed zmianą regulaminu oraz wystosowaniem wiadomości mailowej do zarejestrowanych Użytkowników, wraz ze wskazaniem wprowadzonych zmian i daty ich wejścia w życie.

6. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika korzystniejsze. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie z Serwisu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu i żądać usunięcia założonego Konta Klienta.

7. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Serwisem a Użytkownikami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny.

8.Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

Załącznik nr 1.

 A.      FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

Adresat:  4people Tomasz Regulski z siedzibą przy ul. Kazimierza Pułaskiego 2A lok. 12, w Warce 05-660, posiadającymi NIP 7971980192, telefon 784356387, adres korespondencyjny – ul. K.Pułaskiego 2A/12, 05-660 Warka,  adres internetowy – http://chatterbox.pl, e-mail – box@chatterbox.pl/

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

——————————————————————————————————————————–

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Definicje

1.1. Administrator –firma 4people Tomasz Regulski z siedzibą przy ul. Kazimierza Pułaskiego 2A lok. 12, w Warce 05-660, posiadającymi NIP 7971980192.

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.chatterbox.pl

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy  Administratora oraz innych podmiotów

2. Dane podawane podczas zakładania konta

Podczas zakładania konta prosimy Cię o podanie następujących danych:

a) Adres e-mail
b) Hasło
c) Imię i Nazwisko
d) Dane adresowe
e) Numer telefonu

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy mogli zawrzeć umowy prowadzenia Twojego konta w Serwisie, ani świadczyć Ci usług dostępu do płatnych kursów.

W niektórych przypadkach, za uprzednią zgodą Użytkownika, konta zakładane są na podstawie danych powierzonych nam przez pracodawcę Użytkownika lub inny podmiot opłacający kurs w imieniu Użytkownika.

Opcjonalne dane konta podawane przez Użytkownika

Po założeniu konta możesz uzupełnić swój profil o opcjonalne dane:

 • numer telefonu stacjonarny,
 • dane firmowe do faktury,
 • płeć,
 • rok urodzenia,
 • login Skype (lub innego komunikatora internetowego).

W przypadku logowania się do serwisu lub zakładania konta za pośrednictwem zewnętrznego serwisu, na przykład Facebook, pozyskujemy z takiego serwisu id Twojego konta w takim serwisie, imię, nazwisko, adres e-mail, płeć.

3Odbiorcy danych

3.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe.

3.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

3.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

4. Cele przetwarzania danych

Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, a w szczególności:

4.1 Cele przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 punkt b RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, bądź do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy):

 • zawarcie i wykonywanie umowy, w tym prowadzenie konta w serwisie i obsługa płatności,
 • zapewnienie wysokiej jakości usług, utrzymywanie działania usług, rozwiązywanie problemów technicznych,
 • wysyłanie powiadomień wiadomości powiązanych z dokonywanymi transakcjami i następnymi lekcjami oraz zmianami ich statusu
 • rozliczanie ilości pozostałych do wykorzystania lekcji.

4.2 Cele przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 punkt c RODO (wypełnianie obowiązków prawnych):

 • prowadzenie rachunkowości i rozliczenia podatkowe,
 • przechowywanie dokumentów księgowych przez czas wymagany przepisami,
 • obsługa reklamacji,
 • przechowywanie historii zmian w celu zapewnienia rozliczalności przetwarzanych danych osobowych.

4.3 Cele przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 punkt f RODO

 • obsługa zgłoszeń, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, telefonicznie,
 • monitorowanie aktywności w serwisach i aplikacjach mobilnych w celu rozwoju świadczonych usług i poprawiania komfortu ich użytkowania,
 • rozliczenia z partnerami, za pośrednictwem których zamawiane są nasze usługi,
 • marketing bezpośredni (na przykład informowanie użytkowników o naszych usługach),
 • prowadzenie promocji, konkursów i programów lojalnościowych
 • wprowadzanie ulepszeń w istniejących usługach i produktach
 • opracowywanie nowych usług i produktów,
 • prowadzenie badań i analiz statystycznych,
 • oferowanie lepiej dopasowanych treści, w tym wyników wyszukiwania czy zawartości kursów
 • zapewnienie bezpieczeństwa, wykrywanie nadużyć, egzekwowanie roszczeń prawnych.

5. Okres przetwarzania danych osobowych

5.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

5.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

6. Uprawnienia Użytkownika Serwisu powierzającego mu dane osobowe

 • dostęp do danych,
 • sprostowanie niepoprawnych danych lub uzupełnienie niekompletnych danych,
 • ograniczenie przetwarzania,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych i profilowania do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego i profilowania związanego z takim marketingiem,
 • usunięcie przetwarzanych danych,
 • usunięcie danych opublikowanych bezpodstawnie w naszych serwisach internetowych,
 • udostępnienie przetwarzanych w sposób automatyczny danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, na przykład w celu przeniesienia ich do innego administratora danych.

7. Powierzanie przetwarzania danych firmom spoza Unii Europejskiej

Korzystamy z usług od dostawców w różnych krajach, w tym mających główną siedzibę poza Unią Europejską (na przykład w USA). Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych w tych różnią się od stosowanych w Unii Europejskiej, jednak od wszystkich dostawców wymagamy, aby przetwarzali powierzone dane w bezpieczny sposób oraz zgodnie z unijnym prawem ochrony danych. Stosujemy standardowe środki określone w prawie unijnym – przede wszystkim odpowiednie klauzule umowne. Przykładowe podmioty z którymi współpracujemy to Facebook, Google, Mailchimp.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

8.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

8.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

9. Bezpieczeństwo płatności

W przypadku transakcji płatniczych, wrażliwe dane (na przykład numer karty płatniczej) nie są przetwarzane na naszych serwerach, a jedynie na serwerach upoważnionych firm obsługujących płatności (transferuj.pl lub PayPal). Podmioty obsługujące płatności stosują zabezpieczenia zgodne z wymogami prawa i regulacjami organizacji wystawiających karty płatnicze. Otrzymujemy od tych podmiotów informacje na temat statusu poszczególnych transakcji płatniczych.

10. Kontakt z Administratorem danych

Kontakt z Administratorem danych jest możliwy pod adresem tom@chatterbox.pl

11.Organ nadzorczy

W przypadku zastrzeżeń co do sposobu, w jaki przetwarzamy dane użytkowników, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami. Każdy użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Strona internetowa: http://www.giodo.gov.pl/

12. Zmiany w Polityce Prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby Serwis ma prawo do jej aktualizacji. Aktualna polityka prywatności znajduje się pod adresem : https://chatterbox.pl/regulamin/